Agni Yoga Hellas

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΝΙ ΓΙΟΓΚΑ – 4 – ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Uncategorized

Ο Νέος Άνθρωπος, ο Πολίτης του Νέου Κόσμου, δεν μπορεί να γεννηθεί, δεν μπορεί να υπάρξει, χωρίς άνθηση της πνευματικότητάς του. Η πνευματικότητα σ΄αυτή τη φάση -επειδή το περιεχόμενό της αλλάζει ανάλογα με την εξέλιξη της συνειδητότητας -απαιτεί την ανύψωση της σκέψης σε ζητήματα υπερπροσωπικά, και ειδικά σε ζητήματα κοσμικής σημασίας. Η Νέα Συνειδητότητα πρέπει να κατανοήσει πώς λειτουργεί ο Κόσμος. Επομένως, πρέπει να κατανοήσει τους Κοσμικούς Νόμους.
Έγινε ήδη λόγος για τον Κοσμικό Νόμο του Κάρμα, ο οποίος, έστω και χωρίς πλήρη κατανόηση, γίνεται αποδεκτός από έναν όλο και διευρυνόμενο αριθμό ανθρώπων. Τώρα είναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί ένας άλλος μεγάλος συμπαντικός Νόμος, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Διδασκαλίας της Άγκνι Γιόγκα. Είναι ο Νόμος της Ιεραρχίας, ο οποίος απορρέει από τον Νόμο του Κάρμα και συνδέεται αξεδιάλυτα με αυτόν.
Τι ορίζει ο Νόμος της Ιεραρχίας; Θα μπορούσε να αποδώσει κανείς το περιεχόμενο αυτού του Νόμου, αντί της ελληνικής λέξης Ιερή Αρχή, Ιερότητα της Αρχής, με την εξής περίφραση: Αξιολογική κλιμάκωση των όντων. Τι σημαίνει «αξιολογική»; «Αξιολογική» σημαίνει το βαθμό εξέλιξης κάθε συνειδητού όντος.
Η κλιμάκωση αυτή είναι ευδιάκριτη στις γενικότατες κατώτερες βαθμίδες -ορυκτά, φυτά, ζώα, άνθρωποι- αλλά, δεν είναι ορατή σε όλο το μεγάλο εύρος της. Υπάρχουν όντα, πέρα, πριν, παράλληλα και υπεράνω, αυτών των κατηγοριών, που κατέχουν ορισμένη θέση, ή σκαλοπάτι, στην εξελικτική Κλίμακα. Αυτές οι κατηγορίες όντων αγνοούνται από τη μέση συνείδηση, πράγμα που εμποδίζει την κατανόηση του Νόμου, και επομένως την σύμφωνη με τον Νόμο δράση εκ μέρους των έλλογων όντων.
Επίσης, οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πάντοτε τις άπειρες συνειδησιακές διαφοροποιήσεις μέσα στην ίδια κατηγορία όντων. Για παράδειγμα, η κατηγορία «άνθρωπος» περιλαμβάνει συνειδητότητες πρωτόγονες, μεσαίες, υψηλές, μεγαλοφυείς. Αλλά και σ΄αυτές τις υποδιαιρέσεις οι διαφοροποιήσεις είναι άπειρες.

Εάν ένας άνθρωπος αγνοεί ότι υπάρχουν όντα που στέκουν σε υψηλότερη ή και πολύ υψηλότερη, βαθμίδα από τον ίδιο, δεν θα κάνει προσπάθειες ανόδου. Επιπλέον, θα υπάρχει μια διακοπή στη συνέχεια της αλυσίδας, με συνέπειες ψευδαισθητικού εγκλωβισμού, υπαρξιακής αγωνίας, αίσθηση αδυναμίας και ματαιότητας. Ακόμα χειρότερα αποτελέσματα ή ακόμα και καταστροφικά, παράγονται ή μπορεί να προκύψουν, στην περίπτωση συλλογικής αποκοπής από την αλυσίδα της Εξέλιξης, καθώς το ρήγμα εμποδίζει τη ροή της κοσμικής ενέργειας, την ανταλλαγή ενεργειών, και την τροφοδοσία του κόσμου μας με ανώτερη ενέργεια. Δηλαδή το θέμα είναι ενεργειακό, άρα ζωτικό.

Υπάρχει και άλλη σπουδαία παράμετρος που αφορά το θέμα. Δεν αρκεί να κατανοήσει κανείς την πραγματικότητα της Ιεραρχικής Κλίμακας, χρειάζεται επίσης να κατανοήσει και το γεγονός ότι η όποια θέση στη Κλίμακα καταλαμβάνεται κατόπιν αγώνων, προσπαθειών και κόπων της κάθε οντότητας. Η θέση δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Και ο αδέκαστος Κριτής είναι ασφαλώς η καρμική Δικαιοσύνη, η οποία ούτε σφάλλει, ούτε παραπλανάται, ούτε δωροδοκείται.

Έτσι, λοιπόν, ο Ιεραρχικός Νόμος έχει άμεση σχέση με τον Νόμο της Κοσμικής Δικαιοσύνης. Αυτός λοιπόν ο Νόμος ορίζει ότι η ανώτερη βαθμίδα ελέγχει την κατώτερη, ενώ η κατώτερη υπακούει και σέβεται την ανώτερη. Εάν αυτή η σχέση λειτουργεί ορθά, προκύπτει αμοιβαίο όφελος και για τις δύο βαθμίδες, και -το σπουδαιότερο- στηρίζει την Κοσμική Τάξη. Και τότε παράγεται ευτυχία για όλα τα όντα. Κάθε είδους παραβίαση όμως πληρώνεται με πόνο. Η ανθρωπότητα οφείλει να μάθει το μάθημα αυτό, διαφορετικά δεν θα ευημερήσει ποτέ. Ούτε σ΄αυτή τη ζωή ούτε σε καμία άλλη.

Εξετάσαμε την Ιεραρχία ως Γενικό Νόμο. Πρέπει τώρα να δούμε και μια πιο ιδιαίτερη όψη του, η οποία απορρέει από τα παραπάνω. Ο λόγος είναι για την Πνευματική Ηγεσία του πλανήτη μας, στην οποία εμείς, οι άνθρωποι, έχουμε δώσει τον τίτλο Ιεραρχία, ή Ιεραρχία του Φωτός, ή Πλανητική Ιεραρχία.
Πρόκειται για μια Αδελφότητα Όντων που είναι δεμένα με έναν κοινό στόχο: Τη βοήθεια των πλασμάτων της Γης ώστε να υπερβούν τον πόνο και τη δυστυχία που προκύπτει από την άγνοιά τους και από τη συναφή αδυναμία τους.
Τα Μέλη της Ιεραρχίας έχουν περάσει από το καθαρά ανθρώπινο στάδιο σ΄αυτή τη γη ή σε άλλους κόσμους, και το έχουν υπερβεί. Υπερέχουν κατά πολύ, ακόμα και από τους πιο προχωρημένους ανθρώπους, σε γνώση και τελειότητα. Αυτή τους η τελειότητα, την οποία έχουν κατακτήσει με αγώνες και θυσίες, τα τοπολογεί αυτοδικαίως σε κόσμους ανώτερους, αλλά η συμπόνια τα έχει οδηγήσει, ή τα κρατά, σ΄αυτόν τον κόσμο του πόνου.
Είναι η Κοινότητα του Καλού και του Φωτός, η Πηγή όλης της Σοφίας, και η σανίδα της Σωτηρίας. Το Χέρι του Ελέους που εκπροσωπούν δείχνει μια θύρα εξόδου από τη μιζέρια, κι ένα Μονοπάτι επίσπευσης της εξελικτικής πορείας. Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, και στη σειρά όλων των προγενέστερων Ιερών Διδασκαλιών, έχει προσφερθεί στην ανθρωπότητα το μεγάλο δώρο της Άγκνι Γιόγκα, ως προπομπός του Νέου Κόσμου που μπορεί ν΄αλλάξει εκ θεμελίων την εικόνα της γήινης ζωής.

Σίγουρα, πολλοί δυτικοί νόες πολύ δύσκολα θα αποδεχτούν αυτόν τον Νόμο που αμφισβητεί την «κορωνίδα της Δημιουργίας» και με μανία θα αρνηθούν την υπεροχή του Ανώτερου. Δυστυχώς γι΄αυτούς όμως και ευτυχώς για τη Δημιουργία, ο Νόμος είναι μια πραγματικότητα.
«Η Ιεραρχία δεν είναι εξαναγκασμός, είναι ο νόμος του Σύμπαντος. Δεν είναι απειλή, αλλά η κλήση της καρδιάς και πύρινη παραίνεση που κατευθύνει στο Γενικό Καλό.»
(Ιεραρχία, εισαγωγή)

«Οι Αδελφοί της Ανθρωπότητας πρόθυμα απαρνιούνται το Παρανιρβάνα για χάρη της ανθρώπινης εξέλιξης, καθώς επιθυμούν να θέσουν τα θεμέλια για ένα καλύτερο σκαλοπάτι. Ο στόχος δεν είναι χωρίς μόχθο. Ο στόχος δεν είναι χωρίς θυσία…»
(Ιεραρχία, παραγρ. 1)

Η πλανητική Ιεραρχία στην Ανατολή είναι γνωστή και βαθύτατα σεβαστή ως Σαμπάλα, και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελπίδα των ανθρώπων.
«Ο παγκόσμιος Οφθαλμός της Σαμπάλα φέρνει Ευδαιμονία στο ανθρώπινο γένος. Ο παγκόσμιος Οφθαλμός της Σαμπάλα είναι το Φως στο μονοπάτι της ανθρωπότητας. Ο παγκόσμιος Οφθαλμός της Σαμπάλα είναι το Αστέρι εκείνο που έχει οδηγήσει όλους τους αναζητητές…»
(Ιεραρχία, παραγρ. 4)

«Πόσο λίγο στοχάζεται η ανθρωπότητα πάνω στην ιδέα της υπευθυνότητας, όταν η έννοια της Σαμπάλα εκλαμβάνεται από τους ανθρώπους σαν μια χώρα που προορίζεται για ανάπαυση. Αν μόνο αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι ότι οι Αδελφοί της Ανθρωπότητας σηκώνουν όλο το φορτίο της ανθρώπινης συνειδητότητας! Αν αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι ότι φέρουμε την ευθύνη για τα σχέδιά τους! Αν αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι ότι, στην ουσία, η Σαμπάλα είναι η Πηγή που δημιουργεί ένα νέο και καλύτερο βήμα για την ανθρωπότητα!…»
(Ιεραρχία, παραγρ. 17)

Αυτά τα ελάχιστα ενδεικτικά αποσπάσματα περιέχονται στο βιβλίο Ιεραρχία, καθώς και αμέτρητες άλλες πληροφορίες στις σελίδες του ίδιου βιβλίου, αλλά και στα βιβλία Αδελφότητα, Κοινότητα, και στους τέσσερες τόμους του Υπεργήινου.
Μακάρι οι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι η Ιεραρχία είναι Νόμος και αναγκαιότητα, και χωρίς αυτήν όχι μόνον εξέλιξη αλλά ούτε Κόσμος μπορεί να υπάρξει. Η έννοια της Ιεραρχίας είναι θεμελιώδης και κυρίαρχη στη Διδασκαλία της Άγκνι Γιόγκα.